Gå till innehåll

Stadgar & Styrelsens Uppdrag

Om samfälligheten

Södra Kopparmora Samfällighetsförening bildades 1982 och består av GA1 (Områdets vägar), GA2 (Grönområden) och GA3 (Badet och Tackelvägen till badet) tillsammans med Norra Kopparmora och har som mål att förvalta ovanstående gemensamhetsanläggningar.

Samfällighetsföreningen har en styrelse som enligt stadgarna skall bestå av 5 ledamöter och 3 suppleanter. Styrelsen består av boende i området och är valda av föreningens medlemmar (de boende i området).

Styrelsens uppdrag

Styrelsen ska förvalta gemensamhetsanläggningarna, samfällighetens tillgångar och att föra redovisning över räkenskaperna. Styrelsen lyder under förvaltningslagstiftningen, detta betyder att styrelsen endast har mandat att arbeta med de frågor som rör våra gemensamhetsanläggningar och det som beslutas på årsstämman.

På årsstämman som skall hållas årligen i Mars månad beslutar Samfällighetsföreningen (de röstberättigade medlemmarna) om vår budget vilken sedan styr verksamheten kommande år fram till nästa årsstämma.

Till årsstämman kan medlemmarna lämna motioner (förslag) på vad föreningen skall arbeta med under kommande verksamhetsår, motionerna skall lämnas till styrelsen senast sista februari så att styrelsen hinner gå igenom motionerna innan årsstämman.

Begränsningar

Enligt lantmäteriförrättningen så får styrelsen bara arbeta med frågor som rör de tre gemensamhetsanläggningarna, därför skall även motionerna hållas inom ramen för det uppdragen.

Styrelsen har INTE mandat eller uppdrag att arrangera tex Valborgs- eller Midsommarfiranden, det är uppdrag som ska arrangeras med frivilliga krafter.

Det är ej heller till Styrelsen man vänder sig om man är osams eller irriterad på en granne.

Styrelsens arbete i praktiken

Styrelsen arbetar för att vägarna (GA1) skall underhållas och skötas så att de är farbara för trafikanterna, styrelsen upphandlar entreprenör för tex snöröjning, omläggning av väg etc, att grönområden (GA2) underhålls och sköts så att de ej växer igen, styrelsen upphandlar bla entreprenörer, arrangerar och kallar till röjdagar, och att badet samt vägen dit (GA3) underhålls och sköts så att badet kan användas och vara en trevlig anläggning, styrelsen upphandlar (tillsammans med Norra Kopparmora) bla entreprenör för skötsel etc.

Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Föreningens stadgar