Gå till innehåll

Ägare av en fastighet i området?

På förekommen anledning så vill vi här förtydliga vad en Samfällighetsförening innebär och vilket ansvar som ligger på de boende. Det förekommer en stor missuppfattning om ansvar och skyldigheter för såväl Samfällighetens Styrelse som boende.  Vi har för inte så längesedan försökt förtydliga Styrelsens uppdrag, sammansättning och ansvar, nu vill vi förtydliga de övriga boendes ansvar, rättigheter och skyldigheter.

1. Den som köper, ärver eller på annat sätt förvärvar en fastighet i Södra Kopparmora blir per automatik medlem i Södra Kopparmoras Samfällighetsförening. Detta är alltså inget man väljer att vara med i.

2. Fastighetsägaren har ett totalt solidariskt ansvar för skötseln av samfälligheten, det gäller alltså inte bara den egna fastigheten utan i lika stor utsträckning skötseln av de gemensamma anläggningarna såsom vägar, diken, grönområden etc

3. Som medlem i Samfälligheten så har man rätt att påverka området och förvaltningen av Samfälligheten genom att till årsmötet inkomma med motioner som behandlas av Årstämman.

4. Som medlem är man skyldig att, i tid, betala den av stämman fastslagna årsavgiften.

5. Som medlem är man solidariskt (motsvarande andelstal) ekonomiskt ansvarig även för kostnader som oförutsett uppkommer under verksamhetsåret.

6. Som medlem är man skyldig att på varje sätt verka för att Samfälligheten och de i Samfälligheten ingående Gemensamhetsanläggningarna inte tar skada pga medlemmens, medlemmens besökande eller de som nyttjar medlemmens fastighets, beteende och verksamhet.

7. Som medlem är man skyldig att följa Samfällighetens stadgar.
Alla dessa punkter kan vara nog så svårt att tillgodogöra sig och förstå innebörden i, men förenklat så är varje boende skyldig att betala årsavgiften och ta hand om området på ett sätt så att området inte förfaller.  Vi använder årsavgiften till att köpa in en del tjänster som annars inte skulle kunna utföras (som snöröjning och omläggning av vägar), men som boende ansvarar man tex för att hålla rent och underhålla diket utanför sin fastighet (det motsvarar ju fastighetsägarens andelstal av samfälligheten), likaså har man en skyldighet att sköta och ta hand om en del av grönområdena (tex genom att hjälpa till på städ och röjdagar)…man är dessutom skyldig att bete sig på ett sätt som inte förstör området eller minskar trivseln i området.  Och som medlem är man välkommen att lämna motioner till årsmötet, motioner som berör de tre Gemensamhetsanläggningar som Samfälligheten har i uppdrag att sköta och givetvis så är man inbjuden att delta på årsmötet där man även har rätt att rösta för eller emot inkomna förslag. 

Slutligen vill vi återigen förtydliga att det inte finns ett vi och dom, Samfälligheten består i sin helhet av oss boende i området, Styrelsen är enbart en grupp boende som utsetts av övriga boende att driva de frågor som rör Samfälligheten, allt ansvar som ligger på föreningen eller Samfälligheten ligger alltså de facto även på varje enskild boende. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *