Gå till innehåll

2

Styrelsen har under det senaste året lagt mycket tid och energi på att ta fram en ny hemsida med levande inlägg och en utökad svarsfrekvens på mailhanteringen. Detta för att man som boende i området ska känna att det är dit man vänder sig och det är där frågeställningarna hör hemma.

Sedan skulle styrelsen i all välmening vilja komma med ett förtydligande och klargörande.

Det arbete som utförs av styrelsens medlemmar ligger helt utanför övriga åtaganden d.v.s. på fritiden. För detta utgår en ersättning som utbetalas 1ggr/år och nivån på denna är beslutad på årsstämman. Denna kompenserar inte på långt när för den tid och engagemang som styrelsens medlemmar faktiskt lägger ned, utan generellt så bygger styrelsearbete i samfälligheter på en övergripande del av frivilligt personligt engagemang. Styrelsen är alltså inte formellt anställd för att 365 dagar om året oavkortat stå till samfällighetens medlemmars förfogande.

Tyvärr så har plattformarna på olika sociala medier tenderat till att det blivit just så. Det skrivs frågeställningar som är riktade till styrelsen och som vi också vid upprepade tillfällen försökt att svara på. Styrelsen varken kan eller kommer framöver att plocka upp eller styra om frågor som har sitt ursprung på sociala medier. Boende i området kan inte heller förvänta sig ett svar via dessa plattformar. Fortsättningsvis så kommer alla frågor som berör vårt område att hanteras under och igenom de kontaktformulär som nås via samfällighetens hemsida.

Inför kommande årsmöte så är det dags för omval/nyval för majoriteten av styrelsen. Sekreteraren- kommunikatören sitter tillsammans med en ledamot kvar i styrelsen ytterligare 1 år. Övriga styrelsemedlemmar kan fritt välja mellan att ställa sig till förfogande för ytterligare en valperiod alternativt tacka för gången tid.

Vi har trots upprepade påstötningar och förfrågningar till medlemmarna i samfälligheten försökt att värva 2 – 3 personer med både intresse och engagemang för arbete i valberedningen. Detta för att kunna presentera valbara kandidater som i förlängningen kan vara föremål för medverkan i samfällighetens styrelse kommande år. Utfallet och intresset är tyvärr förnärvarande absolut noll. Är du intresserade att ta dig an detta mailar du till styrelsen@sodrakopparmora.com

Som tidigare meddelat har vi nu en för året ny entreprenör för vinterunderhållet i området. Styrelsen har vid slutförandet av upphandlingen erhållit garantier ifrån denna på att dom både har kunskap och även innehar maskinell utrustning med tillhörande backup för att kunna utföra det specificerade uppdraget till områdets belåtenhet. Styrelsen har i dagsläget inga invändningar mot deras strategi och av dom tagna beslut när det kommer till snöröjning och halkbekämpning i olika situationer inom vårt område.

Vi har till dags datum haft en vinter där temperaturerna kraftigt har pendlat mellan ett par plusgrader till tiotalet minusgrader. Ymnigt snöfall som ett par timmar senare går över i regn för att sedan gå tillbaka på minussidan. Detta innebär naturligtvis att det blir ordentligt halt. Att under dessa omständigheter kräva av entreprenören att det i princip skall vara halkfritt området faller på sin egen orimlighet.

Självklart så finns det en pågående dialog mellan styrelsen och entreprenören för att på så sett försöka hitta en tillfredställande nivå på halkbekämpningen och även vilka material som används för att nå detta.

Styrelsen känner till en handfull åsikter om att det inte sandas tillräckligt och givetvis så är det vår förhoppning att vi ska hitta en lösning så att även dessa ska ansluta sig till de stora flertalet boende som faktiskt tycker att fungerar bra.

Lokalen är bokad och datumet för samfällighetens årsmöte äger rum den 27 MARS 2019 18.30. Kallelse skickas till samtliga boende per post samt publiceras med övriga handlingar på hemsidan. I Stadgarna står det att kallelsen skall finnas hos medlemmarna senast 14 dagar innan årsmötet.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 28 februari. Mailas till: styrelsen@sodrakopparmora.com alt till postadressen: Södra Kopparmora Samfällighet, Box 87, 13922 Värmdö

I förra veckan på fredagen så var trädfällaren här och tog ner några träd i området, tanken är även att han ska samla ihop ris efter träd som rasade i stormen samt de större träden med rotvältor under v.5.

Jag skulle vilja lyfta ett par familjer som på eget initiativ har tagit kontakt med styrelsen och tagit rätt på träd som antingen rasat i närheten av sin tomt eller rakt av hjälpt till i hela området med träd och som behövt åtgärdas/ köra bort ris till rishögen. Bra jobbat! tack vare er så har samfälligheten sparat in pengar på att ta in extern hjälp för åtgärd av detta! För er som inte kan delta på städdagarna så finns det alltid någonting som man kan bidra med under årets gång.

Stenarna som legat vid infarten till rishögen (fotbollsplanen) är nu bortplockade, det är helt OK att lägga ditt ris och grenar MEN viktigt att det inte läggs dit rötter eller annat som inte hör hemma där!

2

Vädret visar sig inte från sin bästa sida just nu, snö under eftermiddagen och i skrivande stund regnar det = slask i mängder & halt. Entreprenören är kontaktad i förebyggande syfte och kommer att ploga undan snö slasket och grusa ordentligt så att vägarna är i bra skick innan väckarklockorna ringer imorgon bitti!

Efter stormen Alfridas framfart så ligger det träd som vält lite var stans på samfällighetens mark. Styrelsen har fått flera mail från engagerade grannar som vill hjälpa till och röja upp träd som fallit – FANTASTISKT!

Lite förtydliganden vad som gäller om man hjälper till och tar hand om träd som gick av under stormen.

* Kontakta styrelsen för berörda träd
* Tar man veden från träden så drar man även ut riset så att trädfällare kommer åt att hämta det man inte önskar ta själv
* Träd som ev. fortfarande ligger kvar över ledningar är vattenfalls ansvar, anmäl gärna detta direkt till dem om ni ser träd som ligger över ledningarna. OBS! Vi får inte under några omständigheter röra träd som ligger över ledningarna då det är otillåtet!
* Det är inte okej att fälla träd som inte styrelsen har godkänt (detta för att förhindra att träd sågas ner och skapar osämja)!
* Viktig att respektera tomtgränserna, är man osäker så kontaktar man styrelsen så att vi tillsammans kan titta på detta. Det är aldrig okej att såga ner träd på annans tomt!

Trädfällare är kontaktad och vi hoppas att vi får riset bortkört och hjälp med ett antal större träd med stora rotvältor ex. nere vid promenadstråket jollevägen - kajakvägen inom kort.