Gå till innehåll

2

Här vill vi nu presentera Vattenfalls förslag på placeringar av de två nya Trafostationerna:

Den första stationen, som alltså skulle ersätta stolpstationen på Klysvägen och syftet är att rasera den gamla luftledningen och gräva ner en markledning.  Samtliga placeringar innebär nedgrävning av luftledningen längs Angöringsvägen och bekostas av Vattenfall.

Se förslagen nedan:

Förslag 1
Korsningen Angöringsvägen/Klysvägen

Förslag 2
Högre upp på Klysvägen

Förslag 3
Upp mot skogen på andra sidan Angöringsvägen

Sen har vi nästa Trafostation som Vattenfall uppger ska försörja Småris och avstyckade tomter i ett nytt projekt, här har Vattenfall bara presenterat ett förslag :

Station nummer två har en tilltänkt placering på Smårisvägen enligt bild nedan:

Styrelsen tänker att vi på Årsmötet beslutar om Trafostationerna och dess placeringar enligt följande:

  1. Trafostation nr 1 (vid Klysvägen).

Vi röstar på förslag 1, 2 eller 3 och placering av ny station blir där stämman beslutar.

  • Trafostation nr 2 (vid Småris)

Då vi bara fått ett förslag, så röstar vi ja eller nej till uppförande på föreningens mark.

Exempel på hur Trafostationer kan se ut :

  • Du hittar också informationen ovan i ett word dokument om du klickar HÄR

2

Kallelsen har idag delats ut i alla boendes brevlådor. För er som varit uppmärksamma så har ni förmodligen sett att veckodagen och datumet ej stämmer överens i kallelsen som delats ut, det blev fel i tryckeriet. Korrekt dag är ONSDAG och datumet är som ovan 11 MARS.
Vi kommer för sakens skull dela ut en ny kallelse med korrekt veckodag.

2

Vi har de senaste dagarna haft en intensiv dialog med Vattenfall om deras trafostation. Vi har idag fått ny information igen och nu är det följande som ska gälla: Vattenfall vill bygga två stycken trafostationer. En vill de placera i närheten av Klysvägen och en på Smårisvägen. Vi kommer sammanställa deras förslag de närmaste dagarna och sedan presentera de olika förslagen i god tid innan årsmötet så att vi tillsammans kan fatta beslut om dessa förslag.

2

Styrelsen har haft en löpande dialog med Vattenfall och div entreprenörer efter att vi anmälde ett direkt livsfarligt fel då byggherrarna ej kopplat ifrån starkströmskabeln som hängde några meter ifrån byggställningarna (BRF Södra Kopparmora). Vattenfall och byggherrarna insåg sin miss och åtgärd skedde omgående då man tog ner och kopplade ur den luftburna starkströmskabeln och la ner en kabel på marken, så som den fortfarande ligger idag. 

För en tid sedan fick vi kännedom om att det satt 4 stycken stolpar vid infarten Klysvägen. Vattenfall hade för avsikt att placera en stor trafostation på ängsmarken. Trafostationen behövdes enligt Vattenfall för att försörja BRF Södra Kopparmora (Smårisbygget) med el. Vattenfall hade lämnat in bygglovshandlingar till Värmdö Kommun utan vår vetskap. Styrelsen kontaktade då Vattenfall och meddelade att vi inte tyckte att platsen var lämplig ur flera aspekter, bygglovsansökan drogs då tillbaka. 

Vattenfall tog fram ytterligare två förslag som styrelsen tog upp på styrelsemötet som ägde rum i Januari men vi  kände inte att vi kunde fatta beslut kring själva placeringarna själva utan har meddelat Vattenfall att vi vill lyfta detta på årsstämman för att alla som påverkas ska ha möjlighet att komma till tals om placeringen. 

Vi har också föreslagit Vattenfall en annan, i vårt tycke, bättre placering av trafostationen. 

Vi har fått ett svar idag både per telefon och mail där vattenfall med entreprenörer meddelar att de inte kommer bygga någon trafostation (något de tidigare sagt att de måste bygga för att inte riskera att befintliga boendes elkapacitet försämras, vilket inte längre verkar vara ett bekymmer.) 

Styrelsen har inte fått någon tidigare information om ytterligare avstyckningar och byggprojekt, vi väljer att delge er boende svaret vi fick från Vattenfall då denna information kan vara av vikt för er om vi ska besluta om att godkänna uppförande av trafostationer på föreningens mark.

(se mail nedan)

Förtydligande efter kommentar från en boende:
Vi måste nog förtydliga lite, Styrelsen har inte sagt nej till uppförandet av en ny trafostation, det vi sa nej till var den första placeringen (korsningen Klysvägen/Angöringsvägen) som Vattenfall sökt bygglov på. Anledningen till att vi sa nej var att vi bedömde placeringen vara olämplig, inte minst då genomsiktligheten från Klysvägen mot Angöringsvägen ytterligare skulle försämras. 

Vi bad Vattenfall ta fram nya förslag vilket de gjorde, de förslagen kändes bättre men inte optimala, då Årsmötet är nära förestående så kände vi att det vore rimligt om övriga boende i området också fick en chans att besluta om placering, vi tog dessutom fram ytterligare ett förslag på placering, vi skulle alltså kunna välja på tre olika placeringar. 

Under hela denna process har Vattenfalls budskap varit att trafostationen behövs för att säkra elleveransen till Brf Södra Kopparmora (Smårisbygget), vårt förslag var då att man placerar den nya trafostationen på Smårisvägen vid den lilla skogsdungen på höger sida vid infarten. 
När vi lämnar detta som förslag till Vattenfall så låter man meddela att man alltså INTE har för avsikt att uppföra den första trafostationen, och att den plats vi föreslagit ska användas till ett kommande projekt med ytterligare avstyckade tomter. 
Varför Vattenfall väljer att lägga ner projektet vet vi inte, men vi har ställt frågan och hoppas få mer information i veckan som kommer.