Gå till innehåll

Nytt i novembermörkret

Nu har det varit tyst ett tag på hemsidan men efter diverse bredbandsbyten fram och tillbaka har jag återigen åtkomst till redigeringsverktyget och e-posten!

Underhållsplanen

Inom styrelsen har en mindre grupp arbetat med att ta fram underlag för nytt förslag till underhållsplanen. Det har varit ett digert jobb som tagit ansenlig tid i anspråk. Efter två styrelsemöten tror vi nu att vi under kommande vecka kan publicera förslaget. När detta sker emotser vi tacksamt konstruktiv feed back från medlemmarna. Vår förhoppning är att vi ska kunna publicera inkomna förslag för att skapa ett så brett underlag som möjligt till beslut på 2014 års stämma.

Övrig information

Som Ni säkert lagt märke till så är vägen in till bollplanen avspärrad med stenar. Detta för att rishögen nu är flisad och vägen behöver torka upp och återhämta sig för iordningsställande. För Er kännedom hittades en del plåtar och skrot i rishögen och enligt uppgift har någon utomstående helt enkelt använt platsen som dump. Vi får gemensamt hålla ögon och öron öppna för sådana tilltag! Skrotet är omhändertaget av Kopparmora Entreprenad.

En boende i Södra Kopparmora har varit i kontakt med Värmdö Kommun angående läckage vid avloppstrumma vid det övre stordiket. Vi har i området haft en del läckage beroende på trasiga avloppsledningar, speciellt nere på ängen. Det har blivit stopp i ledningarna bl a med anledning av att fel saker kastas i avloppet. Ledningarna kommer att spolas regelbundet då de är gamla och smala.