Gå till innehåll

Snöplogning och sandning.

Vintern är på väg mot vår men fortfarande ligger det snö längs våra vägar. Innan den försvinner helt tycker vi från styrelsen att det är dags att ta upp frågan om plogning och sandning av våra vägar. Varje årsmöte kommer frågan på tal men oftast blir det mer pajkastning än diskussion. I många fall så blir det svårt för parterna att skilja på sakfråga och person, vi vill på detta sätt klargöra de förutsättningar som gäller för vår entreprenör i dagsläget.

Regler och direktiv är, samma som gällt sedan mitten på 80-talet, att vägarna skall plogas när det fallit 5cm nysnö under förutsättning att det inte är pågående snöfall. Då ska man avvakta för att se om man kan få med sig all snö vid samma plogningstillfälle. Har snöfallet skett nattetid ska vägarna vara plogade klockan 06.00. När vi får mindre mängder snö, ett par cm, plogas inte vägarna. Detta får till följd att vi får packad snö och väglaget påminner om norrlandsvägar. Enda sättet att åtgärda detta är att salta vägbanan men det förslaget har aldrig kommit styrelsen tillhanda. Det går naturligtvis att höja plogningsfrekvensen men det medför självklart kraftigt höjda avgifter. Stundtals ställs frågan varför entreprenören inte plogar oftare och denna fråga efterföljs ofta av påståendet ” han har ju betalt för det ”. Styrelsens svar på detta är att han har betalt för de gånger han kör och inget annat. Entreprenören följer de direktiv vi ställt upp för hans åttagande.

På flertalet av våra vägar är det besvärligt att mötas. Detta gäller även sommartid och det blir naturligtvis inte bättre när vi får flera dm snö. Plogvallarna läggs i ytterkant på vägbanan och ut i diket. För att bereda mötesplats skulle även en del av diket behöva plogas men då finns alltid risk för att någon kör av vägen och fastnar i diket. Detta är inte aktuellt och då kvarstår alternativet att man får försöka samsas om utrymmet och vänta in mötande fordon vid tomtinfarter och liknande.

Ett annat problem är att ett flertal i området för ut snön från egen uppfart ut på vägbanan eller dikeskanten. Många lägger snön på insidan om plogvallen mot körbanan vilket får till följd att vägbredden blir ännu smalare och ännu besvärligare att passera. Detta är naturligtvis förbjudet men det sker ändå.

Sandningen av våra vägbanor är en ytterst kostsam företeelse. Vi sandar våra vägar för biltrafikens skull men det är naturligtvis bra om det även gynnar gångtrafikanterna. Problemet är att sanden försvinner snabbt i och med biltrafiken. Att sanda våra vägar som om de vore gångstigar är en fullkomligt omöjlig ekonomiskt sett.

Styrelsens uppfattning är att flertalet boende är nöjda med snöröjningen. Ska frekvensen på plogning, och för den delen även sandning, höjas är det en fråga för årsstämman. Naturligtvis medför detta höjda kostnader vilket i sin tur innebär högre avgifter.

 Styrelsen i Södra Kopparmora Samfällighetsförening.